Ansökningar

En ansökan om anslag förutsätter en projektplan som innehåller åtta avsnitt, A-H nedan.

Om projektet är litet är det avsnitten A, B, C och F som är viktigast, medan D, E, G och H bara behöver några rader var.

En god regel är att skriva kortfattat med tydliga formuleringar.

Ansökan sänds till Kylbranschens Samarbetsstiftelse, Box 17537, 118 91 Stockholm.

A Bakgrund
– Inledande ord om problemställningen.
– Kort historik kring problemet.
– Vad man vet och hur man gör i dagsläget.
B Syfte
– Vad projektet går ut på, själva målsättningen för arbetet.
– Projektets anknytning till KYS inriktning.
– Avgränsningar. Vad är det egentligen man vill undersöka?
– Vilken nytta som projektresultatet kan tänkas göra.
– Vilka som kan tänkas få nytta av resultaten.
C Genomförande
– Hur arbetet skall läggas upp.
– Viken metodik som är tänkt att användas för undersökningen.
– Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter.
D Tidplan
– Tiderna för de olika stegen i arbetsprogrammet.
E Organisation
– Hur projektet bemannas.
– Namn, adress, telnummer och e-postadresser till projektledare och övriga medverkande samt uppgifter om deras företags- och organisationsanknytning.
– Förslag till eventuell referensgrupp.
– Förslag till eventuell styrgrupp.
F Redovisning
– Hur projektresultaten skall dokumenteras.
– Hur projektresultaten skall informeras om.
– Målgrupper för information om resultatet.
G Kostnader
– Kostnadsbudget för projektet.
– Uppdelning på genomförandets olika steg.
– Uppdelning på kostnadsslag, t.ex. löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster.
H Finansiering
– Hur totalkostnaderna för projektet skall täckas.
– Beloppens fördelning på företaget, KYS och övriga finansiärer.