Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2023

Vinnarna i Ebbe Lyths stipendium för 2023 offentliggjordes på KVP dagen i Kista den 16 november.

Anders Mårtensson VD på Svenska Kyl och värmepumpföreningen överräckte diplom till de stolta vinnarna i kategorierna bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpsteknik på yrkeshögskolan respektive bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpande tekniker på högskola med motiveringarna:

Med ett omfattande arbete som tar ett helhetsgrepp om en kylanläggnings funktion, optimeringspotential utifrån dess effekt, energibehov och driftkostnad med hänsyn till kommande klimatförändringar visar Rebecka Andersson i ”Kylsystemet – Klimatsmart och ekonomiskt? – Fabriken XXX” förbättringspotentialen i ett sammankopplat kylsystem som bland annat använder sig av adiabatisk kylning med lokalt insamlat regnvatten tillsammans med ett termiskt PCM lager för att täcka effekttopparna av processens kylbehov.
Juryn bedömer att examensarbetet har potential att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan genom att visa på potentialen av det föreslagna kylsystemet.

Det svenska energisystemet står idag inför en snabb omställning. I takt med att energisystemet elektrifieras kommer en övergång från förbränning till uppvärmning med hjälp av värmepumpar att ske. För de svenska fjärrvärmenäten innebär det att större värmepumpar som har förmåga att producera högre temperaturer behöver installeras.
Görkem Balyaligil har i sitt examensarbete på masternivå ”Refrigerant Selection for District Heating’s Large-scale Heat Pumps” gjort ett viktigt bidrag genom att studera värmepumpar som arbetar inom temperaturområdet 0 upp 90 °C med en effekt på 10 MW eller mer, utifrån ett effektivitets-, klimat- och miljöperspektiv där olika köldmedium och systemkonfigurationer undersökts. Studien belyser vikten av att identifiera miljövänliga och effektiva köldmedier för värmepumpsystem i fjärrvärmeapplikationer.
Juryn bedömer att studien kan underlätta för beslutsfattare att göra välgrundade val av värmepumpssystem för fjärrvärmesektorn och därmed minska miljö- och klimatpåverkan från värmesektorn.  

Görkem Balyaligil och Rebecka Andersson, vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2023

Här kan du läsa Görkems examensarbete : Görkem Balyaligil – Master Thesis

Här kan du läsa Rebeckas examensarbete: Rebecka Andersson – Examensarbete

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium instiftades 2019 av KYS för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska Kyl- och Värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Stipendiet är på 30 000 kronor.