Så ansöker du

Instruktioner för hur du skriver din projektplan

Ansökningar

En ansökan om anslag förutsätter en projektplan som innehåller åtta avsnitt, A-H nedan.

Om projektet är litet är det avsnitten A, B, C och F som är viktigast, medan D, E, G och H bara behöver några rader var.

En god regel är att skriva kortfattat med tydliga formuleringar.

 

 

 

A | Bakgrund

Bakgrund

 • Inledande ord om problemställningen.
 • Kort historik kring problemet.
 • Vad man vet och hur man gör i dagsläget.
B | Syfte

Syfte

 • Vad projektet går ut på, själva målsättningen för arbetet.
 • Projektets anknytning till KYS inriktning.
 • Avgränsningar. Vad är det egentligen man vill undersöka?
 • Vilken nytta som projektresultatet kan tänkas göra.
 • Vilka som kan tänkas få nytta av resultaten.
C | Genomförande

Genomförande

 • Hur arbetet skall läggas upp.
 • Viken metodik som är tänkt att användas för undersökningen.
 • Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter.
D | Tidplan

Tidplan

 • Tiderna för de olika stegen i arbetsprogrammet.
E | Organisation

Organisation

 • Hur projektet bemannas.
 • Namn, adress, telnummer och e-postadresser till projektledare och övriga medverkande samt uppgifter om deras företags- och organisationsanknytning.
 • Förslag till eventuell referensgrupp.
 • Förslag till eventuell styrgrupp.
F | Redovisning

Redovisning

 • Hur projektresultaten skall dokumenteras.
 • Hur projektresultaten skall informeras om.
 • Målgrupper för information om resultatet.
G | Kostnader

Kostander

 • Kostnadsbudget för projektet.
 • Uppdelning på genomförandets olika steg.
 • Uppdelning på kostnadsslag, t.ex. löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster.
H | Finansiering

Finansiering

 • Hur totalkostnaderna för projektet skall täckas.
 • Beloppens fördelning på företaget, KYS och övriga finansiärer.
 • KYS delfinansierar upp till 50%.
 • Slutfaktura för projektet utbelatas med de sista 25% efter att slutrapporter avgetts till KYS.